Regulamin

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY TOWARU WPROWADZANEGO DO OBROTU HURTOWEGO PORZEZ FIRMĘ W SKLEPIE INTERNETOWYM
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep Internetowy umiejscowiony jest na stronie /www.bizuteriabazar.pl/ 
 2. W celu dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym, konieczne jest, aby Kupujący wypełnił formularz osobowy, który zostanie przesłany na skrzynkę mailową. Następnie po weryfikacji danych kupujący otrzyma na podany adres e-mail w ciągu 48 godzin hasło i login aby mógł dokonywać zakupów w sklepie internetowym. Aprobata zamówienia przez Sprzedającego stanowi dowód zawarcia umowy sprzedaży wyszczególnionej na formularzu zamówienia złożonym przez Kupującego. Tym samym kupujący oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą i dane jego firmy są prawdziwe ponosząc za to pełną odpowiedzialność.
  Dniem zawarcia umowy jest dzień zaakceptowania zamówienia przez Sprzedającego. Zaakceptowanie zamówienia przez Sprzedającego nastąpi, w ciągu 48 godzin od jego złożenia, na adres e-mail Kupującego.
§ 2 CENNIK
 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT ani jakichkolwiek innych podatków czy też i opłat o charakterze publicznoprawnym. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
 2. Każdorazowo do ceny towaru doliczony zostanie koszt dostawy biżuterii w wysokości obowiązującej w dniu wysyłki.
 3. Zapłata za zamówioną biżuterię nastąpi przelewem na podane na fakturze konto firmowe [ faktura będzie wysłana emailem ] , po otrzymaniu należności towar zostanie natychmiast wysłany.
§ 3 DOSTAWA
 1. Dostawa zakupionego towaru odbywa się wyłącznie na podstawie zamówienia złożonego z wykorzystaniem Formularza Zamówienia umieszczonego na stronie internetowej i określającego, asortyment, ilość zamawianego towaru z każdego asortymentu. Zamówienie składane jest przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.
 2. Poprzez złożenie zamówienia, Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z warunkami sprzedaży i akceptuje je oraz że jest osobą uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.
 3. Termin dostawy max 2 dni robocze.
 4. Za opóźnienie lub niezrealizowanie dostawy Sprzedający ponosi odpowiedzialność jedynie, jeżeli takie opóźnienie lub brak realizacji dostawy nastąpi z winy Sprzedającego. Ponadto, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie, jeżeli nastąpi to z winy osób trzecich (np. na skutek decyzji organów administracji publicznej, opóźnień w dostawie spowodowanych przez kuriera, strajki zaangażowanych do dostawy)
 5. W przypadku braku terminowego regulowania zobowiązań przez Kupującego względem Sprzedającego, Sprzedający może wstrzymać dostawę lub ją opóźnić do czasu otrzymania należnej mu płatności. Sprzedający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z tytułu tak powstałego opóźnienia w dostawie lub w przypadku jej braku.
 6. Sprzedający zachowuje prawo do wstrzymania stosunków handlowych z Kupującym, jeżeli poweźmie podejrzenie, iż Kupujący utracił płynność finansową. Powyższe prawo obejmuje również wstrzymanie dostaw, za które nie nastąpiła jeszcze pełna zapłata. Podjęcie stosunków handlowych w takiej sytuacji nastąpić może jedynie, jeżeli Kupujący przedstawi w wymaganym terminie satysfakcjonujące Sprzedającego gwarancje finansowe lub uzupełni zaległe płatności. W szczególności, Sprzedający będzie uprawniony do wstrzymania stosunków handlowych z Kupującym w przypadku braku terminowej płatności za dostarczony przez niego uprzednio towar.
 7. Zamówienia będą dostarczane na koszt i ryzyko Kupującego na wskazany w Zamówieniu przez Kupującego adres. Kupujący zobowiązuje się, aby pod wskazanym adresem on sam bądź działająca w jego imieniu osoba, potwierdziła, na piśmie, dostawę, jej ilość oraz rodzaj.
 8. W przypadku, gdy Kupujący odmawia odebrania zamówionego towaru, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy oraz do dochodzenia kary umownej w wysokości 100 % wartości brutto zamówionej biżuterii na drodze sądowej prawa cywilnego.
 9. Niezależnie od innych postanowień, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji umowy na rzecz Kupującego z przyczyn produkcyjno-technicznych w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W takim przypadku Kupującemu nie będą służyć żadne roszczenia odszkodowawcze względem Sprzedającego.
§ 5 WARUNKI PŁATNOŚCI
 1. Każdorazowo, dostawie towarzyszyć będzie faktura VAT. 
 2. Możliwość zapłaty ceny w drodze potrącenia jest wyłączona.
 3. Całość dostawy pozostaje własnością Sprzedającego do chwili pełnej zapłaty przez Kupującego objętych fakturą płatności należnych Sprzedającemu za dostarczony towar.
§ 6 GWARANCJA
 1. Sprzedający udziela gwarancji na wszelkie uszkodzenia, będące skutkiem wady z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze na okres 3 miesięcy od dnia dostawy Kupującemu. Gwarancją objęta jest jedynie towar oryginalnie zapakowany, posiadający wszystkie przynależne mu elementy.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia będącego skutkiem wady z przyczyny tkwiącej w sprzedanym towarze, Kupujący obowiązany jest zgłosić reklamację Sprzedającemu w terminie 3 dni od dnia jej dostarczenia na adres e-mail Sprzedającego, pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.
 3. Sprzedający rozstrzygnie o zasadności zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji oraz przesłania towaru objętego reklamacją. W razie uznania reklamacji za zasadną Sprzedający wedle swojego wyboru albo naprawi wadliwą towar albo wymieni go na nowy bądź też zwróci Kupującemu zapłaconą za niego kwotę.
 4. Sprzedający wyłącza na podstawie art. 558 § 1 kc swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanych w związku z umowami sprzedaży realizowanymi za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedającego.
§ 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin może być zmodyfikowany przez Sprzedającego w każdym czasie.
 2. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedającego o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu, uważane są za skuteczne.
 3. Wszelkie spory powstałe w związku z zawieranymi w Sklepie Internetowym umowami sprzedaży będą załatwiane polubownie. W przypadku niemożliwości polubownego zakończenia sporu, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.